فرآوری شکر

sugar

برنامه های کاربردی پردازش نیشکر نیاز به عملکرد تقریباً ثابت در زمان برداشت دارند - جعبه دنده های INTECH عملکرد خوبی از عملکرد قابل اطمینان ارائه می دهند.